Potřebujete-li konzultaci na toto téma,
je Vám k dispozici Mgr. Iva Holečková po předchozí domluvě
nebo pravidelně v úterý od 12.30-13.00

Dospívání bez alkoholu a drog


Jak ochránit své dítě před alkoholem a jinými drogami

„Dospívající nechtějí žádná omezení, ale potřebují je pro svůj zdravý vývoj. To je práce rodiče. Jeho role je z krátkodobého hlediska nevděčná. Avšak v pohledu životní cesty dítěte se vynaložené úsilí mnohonásobně vrátí.“ Prof. Dr. John Knight, Children´s Hospital Boston

Proč je důležité, aby se děti a dospívající alkoholu a jiným drogám vyhýbali?

 • Během dospívání dochází k vytváření nových sítí mozkových buněk. I mírné poškození paměti a schopnosti učení alkoholem nebo drogami vede k horším studijním a později i pracovním výsledkům.
 • Poškození paměti v dospívání může přetrvávat i později, když spotřeba alkoholu a drog klesne. O horším školním prospěchu dospívajících, kteří vypijí více alkoholu, svědčí i data z České republiky.
 • K dalším rizikům patří úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraždy, sexuální násilí, nebezpečný sex, trestná činnost zejména násilného rázu, rychlý rozvoj závislosti na alkoholu a drogách nebo přechod od alkoholu k jiným drogám.
 • Údaje z české populace patnáctiletých ukázaly, že ti, kdo uvedli opilost 2 x nebo častěji v životě, utrpěli v posledních 12 měsících více než 2 x častěji úraz, který si vyžádal lékařské ošetření.

Proč dětí zkoušejí drogy?
protože jsou zvědavé.
protože chtějí patřit do party.
protože se chtějí zabavit.
protože chtějí překonat úzkost a smutek.

Jak mám se svým dítětem mluvit o alkoholu a drogách?

 • Nebojte se začít hovořit o drogách již v raném věku dítěte, kdy Vás dítě chce poslouchat. Ale začít není nikdy pozdě, pouze začátek je o něco těžší.
 • Zvolte čas, kdy jste Vy a Vaše dítě v příjemné náladě, například při jízdě autem, na procházce, cestou z kina nebo restaurace.
 • Najít správná slova může být na začátku těžké. Lze začít například takto: „Uvědomil jsem si, že jsme nějakou dobu nemluvili o alkoholu a drogách. To víš, záleží mi na tobě a chtěl bych mít jistotu, že je s tebou všechno v pořádku.
 • Nebo: Vím, že většina lidí v tvém věku nepije, ale přece jen bych se chtěl ujistit, že bys nikdy nejel s nikým, kdo pil nebo vzal nějakou drogu. Víš přece, že mi můžeš kdykoliv zavolat, abych pro tebe přijel?
 • Diskutujte s dítětem o televizním programu nebo filmu, ve kterém byla postava závislá na drogách: Proč myslíš, že začala brát drogy? A jak to s ní asi dopadne? Jak by se mohla změnit?

Zdravá pravidla v rodině
Pravidlo „Žádný alkohol nebo drogy u nezletilých“.

Obvyklá obrana dětí

Co na to Vy můžete říct

To není fér. Jsem jediný, komu to rodiče zakazují…

Mrzí mě, že to tak bereš, ale taková jsou prostě pravidla v naší rodině…

Nevěděl jsem…

Ale věděl.

Jen jsem to podržel kamarádovi…

To není omluva.

To bylo poprvé…

I špatné věci se stanou poprvé.

Učitelé si na mě zasedli!

To není odpověď.

Ty mi nevěříš!

Momentálně je moje důvěra hodně otřesená. Ale můžeš to zlepšit, když…

 • Stanovte předem dané a logicky vyplývající důsledky porušení pravidla (např. snížení nebo pozastavení kapesného, domácí vězení, zákaz návštěv riskantních večírků).
 • Buďte neústupní vůči vydírání, nenechte se zviklat výčitkami nebo pláčem. Je třeba dítěti vysvětlit, že svou rodičovskou zodpovědnost prostě nemůžete odložit, když se to hodí.
 • Máte právo na kontrolu. Neostýchejte se zkontrolovat, kde dítě je, jaké má kamarády, jak tráví volný čas.
 • Mluvte s dítětem, naslouchejte jeho názorům a neodsuzujte ho.
 • O drogách hovořte otevřeně, věcně a objektivně. Poskytněte dítěti prostor, aby samo došlo k rozhodnutí alkohol a drogy neužívat.
 • Mějte na paměti, že dítě vychováváte především osobním příkladem, ne slovy.
 • Pokud pijete doma alkohol, nezapomínejte na svou zodpovědnost. Dospělým vždy nabízejte i nealkoholické nápoje a nikdy nežádejte dítě, aby Vám přineslo alkoholický nápoj.
 • Pokud kouříte, vysvětlete dítěti, že jste začali v době, kdy se ještě nevědělo o zhoubných účincích kouření, a nyní je pro vás velmi těžké přestat.
 • Pokud zneužíváte alkohol nebo jiné drogy, vyhledejte profesionální pomoc.

Mohou rodiče ovlivnit to, jestli budou jejich děti pít alkohol a brát drogy?

Věda prokázala, že rodiče podstatně ovlivňují to, zda jejich děti budou kouřit, pít nebo zneužívat jiné návykové látky. Jako zvláště důležité se ukázaly následující faktory:

 • Dostatečně silná vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, který tráví rodič nebo rodiče s dítětem.
 • Jasná a důsledně prosazovaná rodinná pravidla, přiměřený dohled a přiměřené prosazování kázně.
 • Konstruktivní řešení rodinných problémů.

Jaké existují varovné signály, že dítě pije alkohol nebo zneužívá drogy?

U dítěte se najdou pomůcky k braní drogy (jehly, stříkačky, malé dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, „psaníčka“ tj. malé obálky s drogou). Dítě má kamarády, kteří berou drogy nebo nadměrně pijí alkohol. Dospívající vysvětluje braní drog, zastává se jich, poukazuje na jejich „léčivé“ účinky, nepřiměřeně se věnuje studiu literatury o drogách. Krádeže ve třídě nebo v domácnosti u předtím bezúhonného dítěte (časté i u problémů s hazardní hrou). Nevysvětlitelné útěky z domova, po kterých se dítě vrací ve špatném stavu. Ztráta dobrých kamarádů, uzavírání se do sebe nebo pochybní, často starší známí. Dříve normální dítě začne být nezdravé, neduživé a odmítá lékařské vyšetření. Časté úrazy a nemoci u dříve zdravého dítěte. Narůstající potřeba peněz (opět se může jednat o hazardní hry). Zanedbává péči o zevnějšek. Náhlé zhoršení školního prospěchu, neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy, dříve nezvyklé problémy s chováním ve škole. Lhaní a nespolehlivost. Nevolnost, zvracení. Náhlá změna jídelních návyků (u dívek se může jednat o poruchy příjmu potravy. Tyto dívky bývají zároveň více ohroženy alkoholem a drogami). Náladovost, podrážděnost, nesoustředěnost, poruchy paměti. Úzkosti a deprese. Nadměrná aktivita nebo utlumení či jejich střídání. Nespavost nebo nadměrná spavost. Tajnůstkářství. Náhlá ztráta kvalitních zájmů. Náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita. Problémy s úřady a se zákonem.

Co mám dělat, když zjistím, že dítě pilo alkohol nebo vzalo jinou drogu?

Snažte se zachovat klid: závislost na drogách je dlouhodobý proces, který se skládá z mnoha etap. Je podstatné zjistit, v jaké etapě se Vaše dítě nachází. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se hádat. Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu, při intoxikaci alkoholem nebo jinou drogou je nejdůležitější zajistit bezpečnost dítěte i dalších členů rodiny.

Mluvte o tom, co se stalo, otevřeně a s důvěrou, aby dítě rozhovor přijímalo spíše jako pomoc než jako cenzuru. Současně zdůrazněte svůj odmítavý postoj ke skutečnosti, že dítě přestoupilo pravidla.

Rozhovor zaměřte na tyto okruhy:

Jakou látku užil nebo užívá, v jakém množství a jak často, stupeň jeho povědomí o možném riziku, které s sebou nese jeho chování, proč drogu vzal.

Hledejte řešení: nabídněte důvěryhodné informace o drogách, jejich škodlivosti a následcích, ke kterým vedou, společně s dítětem se pokuste zanalyzovat důvody, které ho vedly k experimentování s drogou, pomozte mu najít řešení dané situace bez drog.

Buďte vždy na straně dítěte, když vytušíte, že má problémy ve svém životě (ve škole, s přáteli, s láskou, existenciální). Hledejte řešení spolu s ním.

Společně se dohodněte na jasných pravidlech, závazných pro celou rodinu.

Jak postupovat v případě, že je dítě závislé?

Chovejte se jako v předchozí situaci (když zjistíte, že dítě pilo nebo vzalo drogu). Je nezbytné nezastírat problém a vyhledat odbornou pomoc. První kontakt s odborníkem je základním předpokladem toho, abyste se necítili v nastalé situaci osamoceni a ztraceni. Nebojte se také obrátit o pomoc a radu na Vašeho praktického lékaře pro děti a dorost, který Vaše dítě dobře zná.

Kdy je třeba neprodleně vyhledat lékaře nebo ne se obrátit na lékařskou službu první pomoci?

Dítě je pod vlivem drog a hrozí těžká otrava, dítě se např. nedá probudit a nereaguje na zevní podněty. Požívání drog není trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí.

Účinek drogy odezněl, ale přetrvávají duševní problémy jako halucinace nebo pocity pronásledování.

Dítě se pokusilo o sebevraždu, sebevraždou vyhrožuje nebo ji plánuje.

Kde hledat další informace?

Rozsáhlejší materiál pro rodiče můžete bezplatně stáhnout např. z následujících internetových adres:

www.drnespor.eu : Překonávání závislosti, Materiály pro rodiče a jejich děti

www.szu.cz : Prevence závislostí 1

www.odrogach.cz

(©Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s. s použitím publikací:Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti, 5.revid.vyd. Sportpropag 2003; Talk with your pre-teen about alkohol, tobacco, and other drugs, Massachusetts Health Promotion Clearinghouse);Nešpor, K, Csémy L.:Prevence problémů působených alkoholem v rodině – nová zjištění, 2012); II.vyd.,2013

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů

a 14 příloh zaměřených na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, tabák, násilí, krádeže.

Popisuje činnosti vykonávané školním metodikem prevence, ředitelem školy, třídním učitelem.


Ke stažení:

Minimální preventivní program školy

prevence rizikového chování

drogy

doprava

poruchy příjmu potravy

alkohol

syndrom týraného dítěte

šikana

kyberšikana

homofobie

extremismus

vandalismus

záškoláctví

tabák

násilí

krádeže

Dále dáváme k dispozici informace Ministerstva práce a sociálních věcí, jak postupovat v případech záškoláctví.