Když mi něco vysvětlíš zapomenu,

když mi to ukážeš zapamatuji si to,

ale když to udělám sám - pochopím......

Přísloví o Moudrosti

 • celá škola.jpg

  Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník

  Šanov 91, 270 31 pošta Senomaty
  IČ: 470 17 961, e-mail: zssanov@gmail.com

 • RED IZO : 600055876
 • Datová schránka io9k2v
 • SCHRÁNKA DŮVĚRY:  schrankaduvery@skolasanov.cz

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

  Procurio, s. r. o. Sídlo: Hradec Králové, Vrchlického 678/19, 500 11 IČ: 09097384 Zastoupený: Mgr. Jan Base, Kontaktní osoba: Ing. Vilém Maur E-mail: maur@procurio.cz Telefon: + 420 739 869 462

   

 • Ředitelka školy: Mgr. Bohumila Koutecká

  Telefony:

 • ředitelna, kancelář  77 99 71 071, e-mail: zssanov@gmail.com 

 • sborovna 77 99 71 060 / zde omluvy dětí a žáků

 • MŠ 1.třída 77 99 70 890 

 • MŠ 2. třída 779971342 

 • školní družina 779971353 

 • ŠJ 77 99 71 080                           e-mail: jidelna@skolasanov.cz

  Platby za obědy: částka musí být připsána na účet školy nejpozději do 15. dne placeného měsíce. Pokud platba nebude provedena v termínu, škola zastaví výdej stravy s výjimkou dětí v MŠ. Číslo účtu školy:  115-3306800207/0100, specifický symbol 13.            Výdej stravenek je vždy poslední čtyři pracovní dny v měsíci.

  Provoz:

 •  07:05 - 15:00

 • MŠ 06:30 - 16:30

 • ŠJ  06:00 - 14:30
 • ŠD 06:30 - 07:05  a 11:05 - 16:00

  Základní škola a Mateřská škola Šanov má právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad v Šanově. Součástí právního subjektu základní školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ve škole má rovněž svoji pobočku Základní umělecká škola v Rakovníku, kde se děti mohou přihlásit k výuce hry na klávesy či akordeon, která probíhá na Obecním úřadu.

  Základní škola má v současném školním roce 130 žáků, kteří se učí v devíti ročnících organizovaných do osmi tříd. Pro žáky jsou k dispozici dvě oddělení školní družiny. Družinu navštěvuje 50 žáků. Poplatek za družinu činí 50 Kč na měsíc. Mateřská škola má dvě třídy, předškoláci mají docházku do MŠ povinnou a zdarma, ostatní platí školkovné 200 Kč měsíčně.

  Cílem naší školy je poskytnutí kvalitního vzdělání všem žákům podle jejich schopností při zajištění přitažlivých forem vzdělávání a individuálního přístupu ke každému dítěti. K tomu má škola ty nejlepší předpoklady - nízký počet dětí ve třídách, klidná rodinná atmosféra, kvalifikovaný tvořivý a vstřícný pedagogický sbor a výhodné umístění mimo dopravní ruch ve zdravém venkovském prostředí.

  Rozvrh hodin je vždy přizpůsoben dopravnímu spojení žáků. Proto začíná vyučování už v 7:25 hodin ráno a končí nejpozději v 14:40 hodin odpoledne.

  Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání ve všech oblastech bez výrazného zaměření a preferování některé vzdělávací oblasti. Naší vizí je smysluplným učením a kvalitními učebními pomůckami, alternativními způsoby výuky rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximálně možnou úroveň tak, aby zažili úspěch ve svém aktivním životě.

 • V hodinách českého jazyka na 1. stupni a rodinné výchovy na 2. stupni posilujeme osobnostní a sociální výchovu. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, schopnost řešit problémy, vyhledávat informace, dávat poznatky do souvislostí a získané vědomosti využít v praxi, přijímat rozhodnutí a svá rozhodnutí pak obhájit. Snažíme se vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. K osobnostnímu rozvoji vedou činnosti zaměřené zvláště na rozlišování dobrého a zlého, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, schopnosti překonávat překážky, rozvoji tvořivého myšlení a k sebepoznání.

 • Úkolem pedagogického týmu naší školy je smysluplné vyučování a tím je výuka, při které se žák aktivně zapojuje a rozvíjí se, tj. přemýšlí, tvoří, řeší problémy, diskutuje, aplikuje, prezentuje získané vědomosti atd.

 • Vyučování neprobíhá jen ve škole, ale i na exkurzích, výletech, kulturních a sportovních akcích se smysluplnou náplní. Neomezujeme se pouze na dobu vyučování, nabízíme dětem smysluplné činnosti i v jejich volném čase formou odpoledních kroužků, družiny, využívání odborných učeben školy (učebny ICT, knihovny, tělocvičny, venkovního hřiště, žákovské kuchyňky, keramické dílny, školních dílen).

 • Naše škola se zaměřuje na 1. stupni na tzv. trivium: čtení - psaní - počítání. Již od začátku školní docházky jsou žáci vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, k rozšiřování komunikačních dovedností. Čtenářskou gramotnost podporujeme napříč všemi předměty. Školní knihovna je pro žáky otevřena 2x v týdnu a v jejím inspirativním prostoru probíhají čtenářské dílny v rámci výuky. Zároveň máme k dispozici knihovnu Obecního úřadu Šanov, kde si žáci a rodinní příslušníci mohou knihy půjčovat. Pro zlepšení čtenářských dovedností žáků jsme v uplynulých letech připravili v rámci "Šablon II", tzv. Čtenářské kluby, kde se žáci zabývali technikou čtení s porozuměním, specifickými literárními směry i tvořením literárních textů. Pro správné čtení je nezbytně nutná správná výslovnost a artikulace mluvidel. O tuto problematiku se stará naše speciální pedagožka, která v odpoledních hodinách vede kroužek "Povídálek". S výukou cizích jazyků začínáme ve 2. ročníku, tedy v době, kdy již děti umí číst a psát. V prvním ročníku se mohou děti přihlásit na kroužek anglického jazyka, který zábavnou formou her a říkadel přivádí děti k cizímu jazyku. V našem školním vzdělávacím programu se můžete seznámit s učebním plánem pro jednotlivé předměty a ročníky. Od sedmého do devátého ročníku se žáci začínají učit druhý cizí jazyk - německý jazyk s dotací 2 hodiny týdně.

 • Na druhém stupni ZŠ jsme od školního roku 2021/2022 podpořili žáky, kteří mají zájem studovat na středních školách a zároveň mají zájem o rozšířenou výuku anglického jazyka. Upravili jsme rozvrh hodin a zavedli jsme hodinu s rodilým mluvčím. Výuku zaštiťuje externí vybraná firma, která lektora zajišťuje. U žáků má tato hodina velmi kladný ohlas.
 • V mateřské školce i základní škole pracuje speciální pedagožka a asistentky pedagoga, které mají za úkol pomáhat dětem se specifickými výukovými a vývojovými poruchami. Pomáhají však i těm, kteří potřebují pomoc dočasně - vyjímečně.

  Podporujeme ve velké míře tělovýchovné aktivity a pohyb dětí. Žáci 2.- 4. ročníku se pravidelně účastní plaveckého výcviku. Zapojili jsme se úspěšně do projektu " Sportuj ve škole". Jsme členy Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR), která je multisportovním spolkem, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách. Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase. V roce 2021 jsme pod záštitou AŠSK ČR vyhráli sportovní soutěž, vyhlášenou PENNY marketem za spoluúčasti právě AŠSK ČR a získali jsme hlavní výhru, tedy 1. místo. Výhrou jsme získali 15. 000 Kč na nákup sportovních dresů a fotbalových míčů pro naše žáky.

 • Každoročně jezdí děti od 5. do 9. ročníku na lyžařský výcvik do Krkonoš na Labskou boudu. Jezdíme také bruslit na zimní stadion, pokud to podmínky dovolí. Pořádáme sportovní soutěže a zároveň se pravidelně zúčastňujeme sportovních a tematických soutěží nebo předmětových olympiád s nemalými úspěchy.
  Školu postupně za podpory vedení obce vybavujeme didaktickými pomůckami, kvalitními potřebami pro práci dětí i žáků, abychom tím pomohli dětem k lepším výsledkům - výtvorům - výrobkům.

 • Před několika lety proběhla rekonstrukce obvodového pláště, celkové zateplení budovy, výměna oken a rekonstrukce kotelny (přechod na ekologické vytápění), modernizace školního hřiště, a to zásluhou Obecního úřadu v Šanově. Máme vlastní tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem, kde naši žáci i děti tráví svůj čas.

 • Ve školním roce 2018/2019 - květen ( ředitelské volno) jsme přistoupili k modernizaci dvou učeben na 1. stupni - učebně 4. ročníku a 1.ročníku. Jednalo se o zakoupení nových, moderních tabulí. Paní učitelky mají nově na tabuli k dispozici linky pro výuku psaní i notovou osnovu pro výuku hudební výchovy. Pro práci jsme zakoupili velmi kvalitní barevné křídy, takže naše děti budou opět moci zažít pestré, barevné zápisky a malby, což přispívá k rozvoji estetiky a umění. Bílé sundané tabule jsme využili ve třídách jako promítací plochy v zadních částech tříd, takže vznikla další pracoviště ve třídách. Paní učitelkám i dětem se bude lepší pracovat při skupinovém, tématickém či projektovém vyučování.Tabule jsme zakoupili z finančních prostředků projektu EU "Šablony I", které skončily 31.7.2019. Z rozpočtu obce jsme financovali vymalování těchto tříd. V době rekonstrukce tříd jsme museli přistoupit k sundání topných těles ve třídách, aby se za nimi mohla opravit opadávající zeď a zároveň, aby se radiátory mohly natřít. Práce pak pokračovaly o letních prázdninách při přípravě nového školního roku 2019/2020. Předělávala se učebna ČJ, kde se malovalo a vyměňovalo linoleum a rozbité žaluzie. Dále se malovala celá vstupní hala s chodbami - 1. stupeň + chodba u družiny a MŠ, spojovací chodba do tělocvičny. Změnili jsme prostory šaten tak, aby děti z 1. stupně, které chodí do družiny, měly tašky co nejblíže družiny. Sklad venkovních hraček pro MŠ se změnil na šatny pro žáky 1. stupně a zároveň se začal využívat jako vchod na školní hřiště. Při pěkném počasí mají rodiče zpřístupněn boční vchod od jídelny na hřiště, kde si děti z družiny vyzvedávají.

 • Hlavní a největší úpravou v roce 2019 byly velké stavební úpravy provozní místnosti uklízeček a pana školníka. Zde se prováděli velké stavební úpravy, instalatérské a elektrikářské práce, pokládalo linoleum a instalovala se nová kuchyňská linka. Zakoupila se sušička prádla a nová pračka. Zde budou nyní probíhat veškeré práce spojené s provozem školy. Tím se uvolní místo za školní dílnou, kde se doposud prádlo sušilo a pralo.

 • Na škole máme vybavenu počítačovou učebnu a i všechny ostatní učebny jsou vybaveny počítači a interaktivními tabulemi pro moderní způsob výuky. Učebna ICT prodělala v roce 2020 změnu. Místo starých, nevzhledných závěsů jsme instalovali nové žaluzie do oken a zakoupili jsme nové dřevěné židle. Celá instalace počítačové sítě musela být přeinstalována (napojení jednotlivých PC) z důvodu nefungování sítě (původně pararelní zapojení jednotlivých PC způsobující velkou poruchovost). Změnili jsme rozestavění stolů, aby učitelé viděli do obrazovek žáků a měli přehled o zadané práci žákům. V učebně se dočasně bude vyučovat i hudební výchově, protože rozestavěním stolů po obvodu místnosti zde vzniklo místo, které lze využit pro hudební aktivity. 

 • Během prázdnin, v červenci 2019 jsme byli nuceni změnit firmu, která zajišťovala ICT služby a přenos dat, protože se velmi dlouho nedařilo zprovoznit "Hodnocení žáků" - tedy elektronickou žákovskou knížku, systém ve škole byl nefunkční, velmi pomalý a nevhodně zapojený, neustále padal do poruch a nefungoval. V současné době je systém stabilizovaný a vlivem COVID 19, kdy byla doporučena distanční výuka se systém začal smysluplně využívat. Pro distanční výuku nám nová firma zajišťující internetové služby spustila program pro distanční výuku - MICROSOFT TEAMS.

 • Velkou změnou v roce 2020 byla stavba nové Mateřské školky, která byla dokončena v březnu 2020 a od dubna začalo velké stěhování z prostorů původní MŠ, která se nacházela v 1. patře budovy ZŠ. Všichni provozní zaměstnanci a učitelky MŠ celý měsíc přemisťovaly veškeré pedagogické a výukové materiály do nové budovy, kde probíhaly poslední úpravy interiéru a dolaďování detailů, aby se školka mohla otevřít dle pokynů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Přípravné práce probíhaly i na pracovišti školní jíídelny, kde se domlouval způsob přepravy stravy do nových výdejen jídla, dokupovalo se vybavení pro nandavání svačin i obědů pro děti v MŠ. Vlivem vstřícnosti vedení obce Šanov byl do školní kuchyně zakoupen konvektomat, který usnadní a umožní paní kuchařkám rozmanitější výběr druhů jídel, která se dají společně upéci nebo uvařit, rozšíří se sortiment možných druhů jídel ( pečení moučníků apod.)
 •  
 • Během školního roku 2019/2020 podpořilo vedení školy paní vychovatelky ŠD, které se pustily do úklidu a úprav místnosti za školními dílnami, kde vznikl krásný prostor pro KERAMICKOU DÍLNU. Veškeré zednické, malířské a stavební práce zde provedl náš pan školník Petr Cír. Škola zakoupila tři pracovní stoly, židličky sponzorovaly paní učitelky a výsledkem je velice vkusně zařízená keramická místnost, kde děti i zaměstnanci tvoří krásné výrobky. 
 •  
 •  Prázdniny školního roku 2019/2020 byla naplánována rekonstrukce sborovny učitelů, kde bylo zapotřebí vyměnit podlahovou krytinu, vymalovat a vybavit policemi, které byly zavěšeny na pracovní stoly učitelů. Pro pedagogický sbor i provozní personál bylo těžké vyklizení této místnosti, kde bylo umístěno velké množství stolů a nashromážděných pomůcek a věcí potřebných k výuce. Stoly jsme museli zrekonstruovat, natřít a opravit, celou místnost přeorganizovat, protože měli přijít nové posily do pedagogického sboru. Veškeré práce jsme zvládli svépomocí, resp. ji zvládli naši zaměstnanci.
 •  
 • V říjnu dne 20.10.2020 začal pro naší školu měsíc umělecko-řemeslné činnosti, kdy před zraky dětí i žáků a také občanů obce Šanov, začala umělkyně Denisa Kocvárová ze Semil s vyřezáváním sochy-patronky naší školy- FILOMÉNY, která je ochránkyní dětí, žáků a školy. Socha byla umístěna ke vchodu školy, kde bude několik let "vysychat". Socha byla dokončena přesně za měsic dne 20.11.2020. 
 •  
 • Další rekonstrukci jsme provedli ve školním roce 2020/2021, kdy jsme zmodernizovali ve vlastní režii oddělení starších žáků školní družiny. V době, kdy se škola zavřela z důvodu pandemie Covid-19, jsme začali s přestavbou. Došlo k výměně stropních světel a zásuvek, vymalování celého prostoru školní družiny, výměně podlahové krytiny a zakoupení moderního stylového nábytku, stolů a dalšího vybavení (žíněnky, sedací polštáře, hry, stavebnice, psací a kreslicí potřeby).
 • Těsně po skončení školního roku 2020/2021 jsme ještě začali rekonstrukci druhého oddělení školní družiny vedle školní jídelny. Opět se vyměnila světla, vymaloval se celý prostor, natíralo se topení, brousila a srovnávala se podlaha, která byla ve velmi špatném stavu. Před pokládkou lina se udělala stěrka a nivelace podlahy, která po položení barevného lina krásně vynikla. Po rekonstrukci se stala družina velmi příjemným, prosvětleným a vzdušným prostorem pro naše děti. Vybavení nábytkem jsme zkombinovali starší nábytek s nově zakoupenými prvky a celý prostor se změnil k nepoznání. Na rekoonstrukci se podíleli jak řemeslníci, tak provozní a pedagogický personál, který se aktivně a ochotně do přestavby zapojil. 
 • Ve školním roce 2021/2022, v prázdninovém provozu, jsme zajišťovali ve spolupráci s obcí Šanov opravu kotle na pelety a havárii vody na hlavním přívodu ve sklepě, kterou obec dotovala. Zároveň jsme museli zvětšit prostor šaten pro 1. stupeň u zadního východu ze školy. Byly odstraněny toaletky a umyvadla pro děti v bývalém prostoru MŠ, dále byl odstraněn vyvýšený vchod do ŠD, aby zde vzniklo místo pro skříňky a lavice. Nezbytné stavební i ostatní práce uskutečnili naši provozní zaměstnanci.    
 • Děti a žáci naší školy se mohou bez obav obrátit s prosbou o pomoc na kteréhokoliv zaměstnance školy nebo přímo na vedení školy. Preventista sociálně patologických jevů dokáže v případě potřeby poradit, organizuje pro děti preventivní programy a zajišťuje, v případě potřeby, jednání s rodiči. Zároveň máme na škole velmi demokratický systém spolupráce dětí a žáků ve formě "Školního parlamentu", kdy se ředitelka školy a její zástupkyně schází se zástupci tříd každý měsíc a diskutují o různých tématech, které obě strany přináší na jednání.

  Žáci se stravují ve školní jídelně, která nabízí dopolední svačiny a obědy. Děti si nosí své pití z domova nebo mají zajištěno pití ve školní jídelně. Podporujeme zdravý styl stravování a jsme zapojeni do programu "Ovoce do škol" a "Mléko do škol", kdy žáci 1.stupně ZŠ dostávají 4x měsíčně ovoce nebo zeleninu zdarma a dvakrát měsíčně mléko nebo mléčné výrobky zdarma od státu (MŠMT).

  Učební dokumenty ve školním roce 2022/2023

  Školní vzdělávací program: "Smysluplným učením k aktivnímu životu - verze 2019"

 • "Školní řád"

 • "Klasifikační řád"

 • (k nahlédnutí ve škole i na těchto stránkách)

 •  
 • Všechny rodiče a veřejnost rádi přivítáme k prohlídce školy a k poskytnutí podrobnějších informací jak na "Dni otevřených dveří", tak po domluvě kdykoli jindy.

 • Tým ZŠ a MŠ Šanov