Provoz družiny ve školním roce 2019/2020:

ranní: 06:30-07:05 hodin dopolední: 11:05-13:00 hodin odpolední: 13:00-16:00 hodin

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny (ŠD)

Na přijetí žáka do ŠD není nárok. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky (zápisního lístku) a posouzení žádosti z hlediska kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.

  1. Do ŠD může být přijat pouze žák Základní školy a Mateřské školy Šanov, okres Rakovník
  2. Přednostně jsou přijímáni žáci 1.stupně. Mladší mají přednost před staršími.
  3. Při volné kapacitě ŠD po přijetí všech zájemců z 1. stupně budou přijati postupně žáci 2. stupně. Kritériem pro přijetí je jejich věk, tedy přednost mají mladší žáci.
  4. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci neplatili řádně a včas poplatky za ŠD, nebo, který závažným způsobem porušil Řád ŠD.

Platba za školní družinu: 50 Kč/měsíc i pokud žák navštěvuje pouze 1 den v týdnu.

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Zápisní lístek do ŠD

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Žádost o snížení, prominutí úplaty za ŠD

Řád školní družiny