Provoz družiny ve školním roce 2020/2021:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Obecné informace 
 •  Škola zahájí školní rok 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy – školní družina je otevřena od 6:30 – 16:00 hodin. 
 •  Škola nevyžaduje od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.   
 •  Při vyzvedávání dětí ze ŠD v době od 11:00 – 13:00 hodin =  PO OBĚDĚ, zvoní rodiče   na jednotlivá oddělení ŠD a nevstupují do budovy. Při pobytu ŠD na venkovním hřišti,   vyzvedávají děti zákonní zástupci na hřišti. Vcházejí bočním vchodem u kuchyně a do   budovy školy též nevstupují. Paní vychovatelka dítě posílá do šatny a dítě odchází   zadním vchodem u pískoviště.   
 •  Při vyzvedávání dítěte ze ŠD v době od 15:00 do 16:00 hodin použijí rodiče boční   vchod  na hřiště a zadní vstup do školy (u pískoviště). V případě špatného počasí   zvoní  u hlavního vchodu na jednotlivá oddělení ŠD a následně přechází a čekají u   zadního vchodu u pískoviště.2. Další opatření• Škola bude minimalizovat kontakt mezi   žáky jednotlivých oddělení.
 •  Škola po dobu nezbytně nutnou nebude otevírat zájmové kroužky. Probíhat budou   pouze aktivity z projektu Šablony II. (doučování AJ, doučování ČJ, klub zábavné   logiky, čtenářský klub, klub přírodních věd).
 •  Školní družina bude otevřena.
 • Organizace ŠD ve školním roce 2020/2021

Vychovatelky ŠD:                                                                                                                Kateřina Loskotová      ranní družina                                                                                     Marcela Balá               1. Oddělení = 1. -  2.třída                                                                              Pavla Jiroušková          2. Oddělení = 3. -  4.třída                                 

 • V době od 13:00 – 15:00 hodin nelze dítě ze školní družiny vyzvedávat – děti tráví čas na kroužcích nebo v přírodě.  Ohledně vyzvednutí mimo určenou dobu je nutná komunikace s paní vychovatelkami na telefonním čísle: 779971353 

              

DOBA OTEVŘENÍ ŠD:

Ranní: 06:30-07:05 hodin                                                                                                    Dopolední: 11:05-13:00 hodin                                                                                        Odpolední: 13:00-16:00 hodin

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny (ŠD)

Na přijetí žáka do ŠD není nárok. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky (zápisního lístku) a posouzení žádosti z hlediska kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.

 1. Do ŠD může být přijat pouze žák Základní školy a Mateřské školy Šanov, okres Rakovník
 2. Přednostně jsou přijímáni žáci 1.stupně. Mladší mají přednost před staršími.
 3. Při volné kapacitě ŠD po přijetí všech zájemců z 1. stupně budou přijati postupně žáci 2. stupně. Kritériem pro přijetí je jejich věk, tedy přednost mají mladší žáci.
 4. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci neplatili řádně a včas poplatky za ŠD, nebo, který závažným způsobem porušil Řád ŠD.

Platba za školní družinu: 50 Kč/měsíc i pokud žák navštěvuje pouze 1 den v týdnu.

 

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Zápisní lístek do ŠD

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Žádost o snížení, prominutí úplaty za ŠD

Řád školní družiny