Školní poradenské pracoviště

Členové:

ředitelka školy (Mgr. Bohumila Koutecká)

zástupce ředitelky (Mgr. Martina Němcová)

výchovný poradce (Mgr. Martina Němcová)

metodik prevence (Mgr. Iva Holečková)

speciální pedagog (Petra Cílková)

sociální pedagog (Zuzana Satranská)

třídní učitel žáka, jehož problémy se projednávají

Na jednání výchovné komise se zvou rodiče žáků, kteří mají výchovné nebo vzdělávací potíže. Tato komise společně s rodiči se snaží najít co nejlepší řešení tak, aby nedošlo k k jejich nárůstu, ale naopak.

Z jednání se pořizuje zápis, který všichni přítomní podepisují. Tento zápis slouží jako podklad pro další orgány, které škola informuje o svém postupu. Každá ze zúčastněných stran dostává kopii zápisu.

Rodiče mají právo obrátit se na kteréhokoli člena výchovné komise s žádostí o její svolání za účelem řešení výchovných problémů žáka.