Školní poradenské pracoviště                                                                                                
ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Umožňuje důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat zúčastněných. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. 

Na naší škole služby zabezpečují:

- výchovný poradce (kariérový poradce) - Mgr. Martina Němcová

- školní speciální pedagog                     - Bc. Petra Cílková

- školní metodik prevence                     - Mgr. Iva Holečková

- sociální pedagog                                - Zuzana Satranská 

Cíl:

zkvalitnit sociální klima školy

pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou

sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření

poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP

připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením

koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

* koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole

* pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)

* podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků

* podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků

* podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření

* pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy

* podílí se na přijímacím řízení

* provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování

* zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků

* provádí edukační terapii

* provádí prevenci školní neúspěšnosti

* provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků

* provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli,kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod do světa práce na SŠ

* koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)

* odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu

* poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

* zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP

* zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru

* v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv

* dodržuje etický kodex 

Nadstandardní činnosti:

* osvětová a vzdělávací činnost

* pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno časových aktivit

* školní psychologové mohou nabízet i jiné druhy nadstandardních činností,např. arteterapii podle toho, v čem získali další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy

Školní speciální pedagog zejména:

*koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole

*připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

*provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti

*pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

*realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

*navrhuje a pomáhá realizovat opatření,která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky

*metodicky vede asistenty pedagoga

*poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky,pomáhá při jejich aplikaci

*koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti

*poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

*dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Výchovný poradce zejména:

* spolupracuje se školním speciálním pedagogem

* spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou ,SPC a SVP

* provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova,vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

* předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

* průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

* koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem

* pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese

* pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce

* metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

* spolupracuje se školním metodikem prevence

* o své činnosti si vede písemné záznamy

* spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

* je ochráncem práv dítěte v prostředí škol

Školní metodik prevence zejména:

* spolupracuje se školním speciálním pedagogem

* spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli

* pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole

* sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci

* poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

* koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole

* spolupracuje s institucemi ,které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek

* zajišťuje informovanost žáků ,rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí,které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji* spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních

* ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

* podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit

* pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

Na jednání výchovné komise se zvou rodiče žáků, kteří mají výchovné nebo vzdělávací potíže. Tato komise společně s rodiči se snaží najít co nejlepší řešení tak, aby nedošlo k k jejich nárůstu, ale naopak.

Z jednání se pořizuje zápis, který všichni přítomní podepisují. Tento zápis slouží jako podklad pro další orgány, které škola informuje o svém postupu. Každá ze zúčastněných stran dostává kopii zápisu.

Rodiče mají právo obrátit se na kteréhokoli člena výchovné komise s žádostí o její svolání za účelem řešení výchovných problémů žáka.