Úřední deska

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Volby do školské rady 2021

Inspekční zpráva ZŠ a MŠ - 11.10. - 17.10. 2017

 

 Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy:

Jmenování ředitelky školy Mgr. Bohumily Koutecké  s účiností od 23.8.2018

název školy: Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník

adresa školy: Šanov 91, 270 31 Senomaty

telefon: 77 99 71 071, 736 752 154 

e-mail: zsanov@gmail.com

webová adresa: www.skolasanov.cz

Datová schránka: ID schránky: tbrsvfa

IČO: 470 17 961

IZO školy: 102 602 395

IZO školní družiny: 114 200 276

IZO školní jídelny: 102 762 279

IZO mateřské školy: 107 518 392

IZO výdejny MŠ: 181 114 500

RED-IZO: 600 055 876

ředitelka školy: Mgr. Bohumila Koutecká, jmenována do funkce zřizovatelem školy OÚ Šanov od 23.8. 2018

zástupce ředitelky školy: Mgr. Martina Němcová, jmenovaná do funkce od 1. 8. 2018


Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky školy:

§164 zákona 561/2004 Sb.

(1) Ředitel školy a školského zařízení

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

§165

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až §163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle §4 9 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
 • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a § 97,
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100,
 • povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Jméno a příjmení osoby určené k poskytování informací a přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Mgr. Bohumila Koutecká – ředitelka školy

 

Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitelky školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat:

Směrnice o poskytování informací

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

viz Směrnice – vyřizování stížností

K nahlédnutí:

 • ve vstupním prostoru školy
 • v kanceláři školy

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

viz Směrnice o poskytování informací

K nahlédnutí:

 • ve vstupním prostoru školy
 • v kanceláři školy
 • na webových stránkách školy ke stažení

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí:

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících)

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)

Zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

- vše ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 15/2005 Sb. (o náležitostech dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání)

Vyhláška č. 64/2005 Sb. (o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)

Vyhláška č. 72/2005 Sb. (o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

Vyhláška č. 73/2005 Sb. (o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných)

Vyhláška č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání)

Vyhláška č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)

Vyhláška č. 317/2005 Sb. (o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků)

Vyhláška č. 364/2005 Sb. (o dokumentaci škol a školských zařízení), atd.

Vše ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v pracovní dny v obvyklou dobu.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

viz Směrnice o poskytování informací

K nahlédnutí:

 • ve vstupním prostoru školy
 • v kanceláři školy
 • zde na webových stránkách ke stažení

Výroční zpráva o činnosti školy za předcházející rok, jejíž součástí je výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací:

K nahlédnutí:

 • ve vstupním prostoru školy
 • v kanceláři školy
 • na webových stránkách školy

Každoročně je zpracována a zpřístupněna výroční zpráva za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací, pokud jsou nějaké informace požadovány.

Výroční zpráva o činnosti školy je uložena v ředitelně školy, na Obecním úřadě v Šanově, v hale školy a na webových stránkách školy. Je kdykoliv k nahlédnutí.

Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka školy