Evaluační zpráva 2020/2021 - dotazníkové šetření: "12 otázek ke koronavirové výuce" 

Výsledky dotazníků KALIBRO pro 5. a 7. ročník - srovnávací republikové testy ve školním roce 2018/2019

Výsledky testů Kalibro pro 5.a 7.ročník - evaluační zpráva

 

 

Co ještě můžete potřebovat

Informace o zpracování osobních údajů

Organizace školního roku 2023/2024

Aktualizační dotazník - údaje o žákovi pro školní matriku

Rozvrh přestávek (zvonění)

Zápisní lístek do školní družiny

Žádost o uvolnění žáka z vyučování do 5 dnů

Žádost o uvolnění žáka z vyučování od 5 dnů 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Přihláška ke stravování

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Přihláška dítěte k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

Postup při přijetí žáka do 1. ročníku/ při odkladu povinné školní docházky

Žádost o individuální vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Odhlášení žáka ze školy 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti dítěte - slouží k plaveckému výcviku, lyžařskému výcviku, sportovně tělovýchovným akcím, pobytu v přírodě apod.

Žádost o snížení úplatku za MŠ,ŠD.docx

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Směrnice o poskytování informací

Uvolnění žáka/žákyně z hodin tělesné výchovy - informace

Žádost o uvolnění z TV - formulář

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ ŠANOV 

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy

Analytická zpráva ZŠ

Grafy k otázkám

Souhrn pro rodiče