Podrobné informace k zápisu 2023/2024

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se bude konat v budově školy ve dnech:
PÁTEK 13.4.2023 od 13.00 – 17.30 hodin.  V případě nemoci – náhradní termín 14.4.2023 ve 13.00 hod.-15:00 hodin

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a
základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do první třídy základní školy se přednostně přijímají děti podle:

Místa trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy –spádové oblasti – Petrovice, Zavidov, Pšovlky, Václavy, Řeřichy. Přijímáme děti i z jiných regionů.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

  •  zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
  • k zápisu je nutné přijít osobně, s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce- prokázání trvalého pobytu dítěte u cizinců – doložení místa pobytu
  • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formuláře:                                                                                                Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
    Žádost o odklad povinné školní docházky
  • K účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte časový harmonogram: 13:00 - 17:30 hodin

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

K vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 1. 4. 2022 musí zákonný zástupce doložit 1. doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra - klinického psychologa (tedy 2 dokumenty).
Odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž dítěti nastane povinnost školní docházky.                                                                                                                                                                                            Rodiče/zákonní zástupci k dokumentům k zápisu přiloží kopii občanského průkazu, kopii rodného listu dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.(kopie lze získat ve škole). K žádosti je nutné doložit písemný souhlas podepsaný druhým zákonným zástupcem, že souhlasí se zápisem dítěte do 1. ročníku.
 
Kontakty pedagogicko-psychologické poradny Rakovník Telefon: 313 518 271, Mobil: +420 739 057 238, email:ppprakovnik@ppprakovnik.cz  Provozní doba:  Po, St: 7.00-15.00 (konzultace) 15.00-16.30       Út, Čt: 7.00-15.00
  • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz „Desatero pro rodiče
  • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2022/2023 škola může přijmout maximálně 20 žáků.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku – ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů – odklad povinné školní docházky – ke stažení zde

Formulář - přihláška dítěte k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad školní docházky

Postup při přijetí žáka do 1. ročníku / při odkladu povinné školní docházky

 

Škola dětem a rodičům nabízí:

- rodinnou atmosféru menší školy, individuální péči, hra na hudební nástroj (flétna)

- školní družinu s velmi nízkým poplatkem 50 Kč/ měsíc a stálými skupinami

- mimoškolní aktivita dětí - kroužky- keramický, sportovní, logopedický- Povídálek, hudební ZUŠ ve škole, čtenářský klub, školní + obecní                knihovna

- třídní kolektivy s nižším počtem žáků umožňující individuální přístup učitele a klidnější atmosféru školního prostředí

- velké přestávky trávené v tělocvičně pohybem, ve školní knihovně, na hřišti

- pro děti s podpůrnými opatřeními zajišťujeme pomoc asistentů ve výuce  

- dohled starších žáků během polední přestávky a jejich patronáty nad žáky 1. ročníku

- od 7. ročníku výuka německého jazyka

- vybavenou učebnu ICT, využívanou pro výuku žáků, práce na platformě Teams, ZOOM

- učebny s audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dataprojektory

- nové moderní školní hřiště s umělým povrchem, využívání fotbalového hřiště

- levné a velmi chutné stravování rodinného typu - dopolední svačiny + obědy

- dopolední školní svačinky (za velmi příjemnou cenu) pro žáky 1.-9. ročníku ZŠ

- zdarma ovoce, zeleninu, mléčné výrobky každý týden pro žáky 1. i 2. stupně (účast v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol)

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro
přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Seznámení zaměříme na prohlídku prostředí školy, seznámení se se vzdělávacím programem, učiteli a také si trochu pohrajeme...... 

Setkání rodičů s vedením školy, podání informací - možná po domluvě na výše uvedeném telefonu- kdykoli - volejte - těšíme se na vás...

Co můžete ještě potřebovat:

Chystáme se do 1. třídy (Novadia)

Náměty pro rodiče budoucích prvňáčků ......

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka