Rodičům předškoláků

Zápis do 1. a 5. ročníku

pro školní rok 2020/2021 se určuje na den: 8.4.2020

Zápis se bude konat v rámci vládních opatření a rozhodnutím MŠMT bez účasti dětí dle informací na našem webu od 8:00 hodin do 17:00 hodin v přízemí školy - učebna 1. ročníku.

Vede: Mgr. Iva Cafourková, Mgr.Martina Němcová a ředitelka školy.

Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce žáků:

1. Zapisují se děti, které do 31.8. 2020 dosáhnou 6 let.
2. K zápisu elektronickou cestou musí rodiče/zákonní zástupci, zaslat, doložit i žádost o odklad, pokud chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
3. O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž dítěti nastane povinnost školní docházky.
4. S žádostí o odklad zároveň předkládá doporučení příslušného školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. (tedy 2 dokumenty)

3. Rodiče/zákonní zástupci zapisují své dítě bez jeho přítomnosti s ohledem na vyhlášený stav nouze.

4. Rodiče/zákonní zástupci k dokumentům k zápisu přiloží kopii občanského průkazu, kopii rodného listu dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.(kopie lze získat ve škole)

5. K žádosti je nutné doložit písemný souhlas podepsaný druhým zákonným zástupcem, že souhlasí se zápisem dítěte do prvního ročníku.

Formulář - přihláška dítěte k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad školní docházky

Postup při přijetí žáka do 1. ročníku / při odkladu povinné školní docházky

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku

Škola dětem a rodičům nabízí:

- rodinnou atmosféru menší školy, individuální péči

- školní družinu s velmi nízkým poplatkem 50 Kč/ měsíc

- mimoškolní aktivita dětí - kroužky- keramický, sportovní, logopedický- Povídálek, hudební ZUŠ ve škole, čtenářský klub, školní + obecní knihovna

- třídní kolektivy s nižším počtem žáků umožňující individuální přístup učitele a klidnější atmosféru školního prostředí

- velké přestávky trávené v tělocvičně pohybem, ve školní knihovně

- pro děti s podpůrnými opatřeními zajišťujeme pomoc asistentů ve výuce a speciální pedagožku

- dohled starších žáků během polední přestávky a jejich patronáty nad žáky 1. ročníku

- od 7. ročníku výuka německého jazyka

- vybavenou učebnu ICT, využívanou pro výuku žáků

- učebny s audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dataprojektory

- nové moderní školní hřiště s umělým povrchem, využívání fotbalového hřiště

- levné a velmi chutné stravování rodinného typu - obědy, výběr ze 2 chodů

- školní svačiny (za velmi příjemnou cenu)

- zdarma ovoce, zeleninu, mléčné výrobky každý týden pro žáky 1. i 2. stupně

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT I S DĚTMI - PŘÍMO DO VYUČOVÁNÍ
kdykoli po dohodě nebo na den otevřených dveří

14.2.2020 - Den otevřených dveří - ukázky výuky od 8:00-16:00 hodin

Setkání rodičů s vedením školy, podání informací


Co můžete ještě potřebovat:

Náměty pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Co by měl budoucí prvňák umět