Rodičům předškoláků

Zápis do 1. a 5. ročníku ZŠ se pro školní rok 2022/2023 se uskuteční:  7. dubna - 8. dubna 2022. 

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona 7. dubna až 8. dubna 2022 (pokud nebudou vyhlášena mimořádná opatření státem). 

Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce žáků:                                                                                                                                          1. Zapisují se děti, které do 31.8. 2021 dosáhnou 6 let.
2. K zápisu elektronickou cestou musí rodiče/zákonní zástupci, zaslat, doložit i žádost o odklad, pokud chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
3. O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž dítěti nastane povinnost školní docházky.
4. S žádostí o odklad zároveň předkládá doporučení příslušného školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. (tedy 2 dokumenty)

3. Rodiče/zákonní zástupci zapisují své dítě bez jeho přítomnosti s ohledem na vyhlášený stav epidemiologické situace. 

4. Rodiče/zákonní zástupci k dokumentům k zápisu přiloží kopii občanského průkazu, kopii rodného listu dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.(kopie lze získat ve škole)

5. K žádosti je nutné doložit písemný souhlas podepsaný druhým zákonným zástupcem, že souhlasí se zápisem dítěte do prvního ročníku.

Formulář - přihláška dítěte k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad školní docházky

Postup při přijetí žáka do 1. ročníku / při odkladu povinné školní docházky

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku

Škola dětem a rodičům nabízí:

- rodinnou atmosféru menší školy, individuální péči

- školní družinu s velmi nízkým poplatkem 50 Kč/ měsíc a stálými skupinami

- mimoškolní aktivita dětí - kroužky- keramický, sportovní, logopedický- Povídálek, hudební ZUŠ ve škole, čtenářský klub, školní + obecní knihovna

- třídní kolektivy s nižším počtem žáků umožňující individuální přístup učitele a klidnější atmosféru školního prostředí

- velké přestávky trávené v tělocvičně pohybem, ve školní knihovně, na hřišti

- pro děti s podpůrnými opatřeními zajišťujeme pomoc asistentů ve výuce  

- dohled starších žáků během polední přestávky a jejich patronáty nad žáky 1. ročníku

- od 7. ročníku výuka německého jazyka

- vybavenou učebnu ICT, využívanou pro výuku žáků, práce na platformě Teams

- učebny s audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dataprojektory

- nové moderní školní hřiště s umělým povrchem, využívání fotbalového hřiště

- levné a velmi chutné stravování rodinného typu - obědy, výběr ze 2 chodů

- dopolední školní svačinky (za velmi příjemnou cenu) pro žáky 1.-9. ročníku ZŠ

- zdarma ovoce, zeleninu, mléčné výrobky každý týden pro žáky 1. i 2. stupně (účast v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol)

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro
přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně. Seznámení zaměříme na prohlídku prostředí školy, seznámení se se vzdělávacím programem, učiteli a také si trochu pohrajeme...... 

3.2.2022 - Den otevřených dveří - ukázky výuky od 7:25 -16:30 hodin (změna vyhrazena)

Setkání rodičů s vedením školy, podání informací - možná po domluvě na výše uvedeném telefonu- kdykoli - volejte - těšíme se na vás...

Co můžete ještě potřebovat:

Chystáme se do 1. třídy (Novadia)

Náměty pro rodiče budoucích prvňáčků ......

https://nns.cz/predskolak/zapis-je-tu/propagacni-letak-zapis-je-tu/

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Co by měl budoucí prvňák umět