Podrobné informace k zápisu 2024/2025

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat v budově školy v temínech: 

ČTVRTEK  4.4.2024 od 13.00 do 17.00 hodin 

PÁTEK      5.4.2024 od 13.00 do 15:30 hodin. 

V případě, že se zákonní zástupci nemohou dostavit v těchto termínech, domluví si termín zápisu telefonicky na +420 779971071 či osobně v kanceláři školy.

Výsledky zápisu: budou zveřejněny do 5.5.2024

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do první třídy základní školy přijímáme děti podle: Místa trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

Spádové oblasti – Petrovice, Zavidov, Pšovlky, Václavy, Řeřichy. Přijímáme děti i z jiných regionů.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

  •  zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2024 dovrší šesti let věku
  • k zápisu je nutné přijít osobně, s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce- prokázání trvalého pobytu dítěte u cizinců – doložení místa pobytu
  • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formuláře:
  • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz „Desatero pro rodiče
  • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

K vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 4. 4. 2024 musí zákonný zástupce doložit 1. doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra - klinického psychologa (tedy 2 dokumenty).
Odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž dítěti nastane povinnost školní docházky.                                                                                                                                                                                            Rodiče/zákonní zástupci k dokumentům k zápisu předloží občanský průkaz, kopii rodného listu dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. K žádosti je nutné doložit písemný souhlas podepsaný druhým zákonným zástupcem, že souhlasí s odkladem povinné docházky dítěte.
 
Kontakty pedagogicko-psychologické poradny Rakovník: Budova Speciální školy, vchod je od silnice, po schodech dolů do suterénu, zazvonit na PPP. +420 313 518 271, +420 739 057 238,  rakovnik@pppsk.cz Provozní doba: Po 6:30–16:00, Út 6:30–14:00, St 6:30–16:00, Čt 6:30–14:00,
Pá 6:30–14:00.    Vedoucí odloučeného pracoviště . Mgr. Daniela Duchková
 

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku – ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů – odklad povinné školní docházky – ke stažení zde

 

Škola dětem a rodičům nabízí:

- rodinnou atmosféru menší školy, individuální péči, hra na hudební nástroj (flétna)

- školní družinu s velmi nízkým poplatkem 50 Kč/ měsíc a stálými skupinami

- mimoškolní aktivita dětí: kroužky (keramický, sportovní, logopedický Povídálek, hudební ZUŠ ve škole, čtenářský klub)

- možnost vypůjčení knih ze školní a obecní knihovny

- třídní kolektivy s nižším počtem žáků umožňující individuální přístup učitele a klidnější atmosféru školního prostředí

- velké přestávky trávené v tělocvičně pohybem, ve školní knihovně, na školním hřišti

- pro děti s podpůrnými opatřeními zajišťujeme pomoc asistentů ve výuce  

- dohled starších žáků během polední přestávky a jejich patronáty nad žáky 1. ročníku

- od 7. ročníku výuka německého jazyka

- vybavenou učebnu ICT, využívanou pro výuku žáků, práce na platformě Teams, ZOOM

- učebny s audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dataprojektory

- nové moderní školní hřiště s umělým povrchem, využívání fotbalového hřiště

- levné a velmi chutné stravování rodinného typu - dopolední svačiny + obědy

- dopolední školní svačinky (za velmi příjemnou cenu) pro žáky 1.-9. ročníku ZŠ

- zdarma ovoce, zeleninu, mléčné výrobky každý týden pro žáky 1. stupně (účast v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol)

Pro přijaté děti a jejich rodiny bude uspořádáno společné setkání. Seznámení zaměříme na prohlídku prostředí školy, seznámení se se vzdělávacím programem, učiteli a také si trochu pohrajeme......Setkání rodičů s vedením školy, podání informací - možná po domluvě na výše uvedeném telefonu- kdykoli - volejte - těšíme se na vás...

Co můžete ještě potřebovat:

Chystáme se do 1. třídy (Novadia)

Náměty pro rodiče budoucích prvňáčků ......

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka