Činnost školní družiny

Školní družina je součástí základní školy, sídlí v budově školy. Její provoz probíhá ve dvou odděleních. Děti 1.-6.ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Nabízíme mnoho pestrých aktivit kulturního a sportovního charakteru, uspokojujeme potřeby a zájmy dětí. Společnými činnostmi se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.

Poskytujeme bezpečné prostředí. Naším cílem je vychovávat žáka k využívání volného času a vybavovat jej dostatkem námětů pro využití volného času.

Pracujeme s dětmi v zájmových kroužcích: keramický, sportovní, kroužek vaření, kroužek Povídálek, zdravotní a jóga, které se obsazují dle zájmu dětí.

Pravidelná činnost v družině je dána týdenní skladbou zaměstnání a obsahuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Do naší práce zahrnujeme také didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.

Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standartní týdenní skladby činností. Jde např. o besedy, karneval a sportovní akce.

Sportovní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v ŠD).

Snažíme se u dětí kompenzovat formou výchovy k aktivnímu odpočinku jednostrannou zátěž, které jsou vystaveny během školního vyučování. Ve školní družině je zajištěn pitný režim.

Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou a dalšími subjekty.