Školská rada

Volby do školské rady - zástupci rodičů

Volby do školské rady - zástupci učitelů

 • Při naší základní škole je zřízena školská rada. Je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Počet členů školské rady je 6. Jedna třetina členů je jmenována zřizovatelem (Obecním úřadem v Šanově).
 • Jednu třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
 • Jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda. Ředitelka školy je povina se zúčastnit na vyzvání předsedy školské rady. Paní ředitelka se zasedání rady zúčastňuje pravidelně.
 • Školská rada (ŠR) se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 • ŠR schvaluje výroční zprávu školy.
 • ŠR schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
 • ŠR schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • ŠR se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Projednává návrh rozpočtu na příští rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednává inspekční zprávy ČŠI.
 • Podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 • Podává návrh na odvolání ředitele.
 • Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
 • Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně ososbních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.