Sponzoři vítáni

Škola přivítá jakékoliv sponzorské dary, které nám pomohou zpříjemnit prostředí či vylepšit výuku.

Sponzorský dar používáme k základní činnosti školy, tj. k nákupu vybavení do tříd, tělocvičny, či družiny. Ze sponzorského daru lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nebude nikdy využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců.

Školu můžete sponzorovat a svůj dar si odečíst od základu daně za těchto podmínek:

A. Fyzická osoba si může dar odečíst, pokud úhrnná hodnota darů za kalendářní rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Jedná se o úhrnné částky, tj. jednotlivé dary mohou být i nižší. Rozhoduje jejich součet za kalendářní rok. Odečíst lze nejvýše 15 % základu daně, s výjimkou darů za zdaňovací období 2021, kdy lze odečíst až 30 % základu daně.

B. Právnické osoby mají stanovenu minimální hodnotu daru na 2000 Kč a maximálně 5% ze základu daně.

Nejméně komplikovanou formou daru je peněžní dar, tj. poslat přímo příslušnou částku v penězích. Nicméně zákon o dani z příjmů připouští i nepeněžní dar.

V případě nepeněžního daru bude v praxi nejsložitější doložení hodnoty tohoto daru. Zákon nevyžaduje pro ocenění daru využít ocenění znalcem, ale je potřeba hodnotu nepeněžního daru věrohodně prokázat. Pro prokázání hodnoty lze použít např. doklad o koupi věci, ocenění srovnatelné věci v bazaru apod. Doporučit lze i použití znaleckého posudku, zejména v případě, kdy je obtížné hodnotu daru určit.

V případě, že podnikatel daruje věc, která je součástí jeho obchodního majetku, musí provést příslušnou úpravu základu daně. V případě daru u plátce daně bude mít dar vliv i na výši DPH a bude potřeba provést příslušné úpravy.

Možné je i darování vlastních služeb podnikatele. V tom případě se služba oceňuje její běžnou cenou. Hodnotu daru v případě nepeněžního plnění je vhodné uvést přímo v darovací smlouvě.

Potvrzení o daru

Dárce je povinen při uplatnění daru prokázat skutečné poskytnutí daru, jeho výši a účel. K tomuto účelu slouží potvrzení o poskytnutí daru, které vystaví příjemce daru. Z potvrzení musí být patrné, kdy přesně byl dar poskytnut a že již byl poskytnut. Případně je možné doložit poskytnutí daru darovací smlouvou a výpisem z účtu, který dokládá, že dar byl skutečně poskytnut.

Potvrzení o daru musí obsahovat tyto náležitosti:

  • kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru „neziskové organizace”,
  • hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru, nejlépe v Kč,
  • předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno – peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby,
  • účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o daních z příjmů.
  • datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut.

Se školou můžete také uzavřít darovací smlouvu, kde bude stanoven účel, na nějž bude dar využit. Smlouva slouží i jako doklad, který je třeba k odečtu daní.

Darovací smlouva FO

Darovací smlouva firma

 

Projekty, ve kterých bychom přivítali sponzory:
(kde státní dotace nestačí a kde staré již dosloužilo)

Obnova dětského pískoviště u vchodu na hřiště a rekonstrukce pergoly, kde bychom chtěli koutek pro MŠ, protože nemáme k dispozici vlastní zahradu - vítáme pomoc tatínků i maminek, materiál bychom zaplatili.

Jakýkoli druh papíru - kancelářský, toaletní, bloky, čtvrtky - pro děti do výuky a na VV, PČ

Modely a stavebnice pro výuku fyziky a chemie, do ŠD - např. stavebnice pro sestavování vazeb mezi atomy, stavbu molekul, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice apod.

Cizojazyčná četba a poslechy - potřebujeme nikoli jednotlivé knihy, ale celé sady pro třídu, na různé úrovni vyspělosti, slovníky

Obnova nábytku ve třídách - přestože se nám podařilo obnovit základní nábytek ve třídách, tj, lavice a židle, stále máme v některých třídách opotřebovaný nábytek typu skříněk, stolů, polic.

Didaktické hry

Generální rekonstrukce hygienického zařízení chlapci/dívky

POSKYTNUTÉ DARY:

Školní rok 2022/2023
Listopad 2022: darovala paní Ing. Ivana Kounovská,tvořivé kartonové sady pro děti
Základní školy a Mateřské školy Šanov, šanov 91, okres Rakovník v celkové
výši 3080 Kč. Jedná se o sady:Halloween a Podzim. V
edení ZŠ a MŠ děkuje
za krásné věcné dary pro naše děti,které měly z tvoření velkou radost.Jednalo se o
dětské publikace: Veverka a medvěd, Za zvířátky do světa a
omalovánky Veverka a medvěd.


Školní rok 2021/2022
Prosinec 2021: darovala paní Ing. Ivana Kounovská, knižní publikace
dětem Mateřské školky v Šanově, v celkové hodnotě 11.040,-Kč.
Vedení ZŠ a MŠ děkuje za krásné věcné dary pro naše děti,
které měly z obdržených dárků velkou radost.Jednalo se o
dětské publikace: Veverka a medvěd, Za zvířátky do světa a
omalovánky Veverka a medvěd.
Školní rok 2020/2021koncem školního roku 2019/2020 zástupci obce Šanov
schválili nákup konvektomatu do školní jídelny.
Důvodem bylo navýšení kapacity strávníků v MŠ i ZŠ
a současně nárůst jídel školní jídelny. V současné
době se tedy kapacita zvýšila na 450 strávníků.
Školní rok 2018/2019
Říjen 2018:  Děkujeme společnosti Procter & Gamble Rakona za darované mycí prostředky:                                        Jar, lepící pásky a kartonové proložky na tvoření.
Listopad 2018: Děkujeme firmě DřevoObchod Lubná za věcný dar na vybavení pracovní dílny v naší škole.

 

Školní rok 2017/2018
Děkujeme firmě Procter +Gamble, Rakovník za poskytnutí finančního daru. Částka bude použita na nákup 
elektrospotřebičů do školní kuchyňky.
Děkujeme společnosti IKEA za darování nábytku do nové školní kuchyňky.

Děkujeme společnosti Řízení letového provozu za poskytnutí počítačů pro výuku.

Děkujeme rodičům Natálie a Tomáše Netrhovým za poskytnutí významného sponzorského daru.