Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

12. 11. 2020

Znovuotevření školy od 18.11.2020 pro 1.-3.ročník ZŠ

Školní družina v nouzovém stavu otevřena od 6:30 do 15:00 hodin pro 1.-3.ročník.

Ostatní žáci 4.-9. ročníku mají nárok na stravování. Stravu budou v době nouzového stavu odebírat do jídlonosičů.

 

natksqrvh6_____coronavirus-4991812__340

Provoz mateřských škol : Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel
podle Manuálu.Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se
ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol: Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol
za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod
a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny.