ZÁPISY DO 1. TŘÍDY 2021/22

26. 03. 2020
INFORMACE K ZÁPISU!!!!

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 Praha, 18. 3. 2020 Č. j.: MSMT-12639/2020-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona,

v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Zápis na naší škole je oficiálně stanoven na:

1. Zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou (poštovní schránka je vedle vchodu školy)

2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy tak, jak jsme původně připravovali. Nebude nyní však součástí zápisu.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (io9k2v)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  jméno a příjmení žadatele (dítěte),  datum narození,  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:  jméno a příjmení tohoto zástupce,  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.