Naše MŠ bude uzavřena dne 30.6.2021 a po celý červenec až do 6.8.2021. Bude uzavřena z důvodu dovolených paní učitelek MŠ. Otevřena bude opět dne 9.8.2021, kdy se začne vařit v naší školní kuchyni. Pokud budete chtít dítě přihlásit v období od 9. SRPNA, nahlašte se u paní učitelky Kateřiny Loskotové - telefon 779970890, ředitelky školy 779971071 nebo na emailu zssanov@gmail.com, mssanov@gmail.com

Zápisy do MŠ probíhaly od 1. do 16. května. Pokud jste zápis nestačili a chcete umístit Vaše dítě k nám, přihlaste se u ředitelky školy Mgr. Bohumily Koutecké nebo přímo ve školce u jakékoli paní učitelky.

ZÁPISY DO MŠ ŠANOV  2021/2022

Zápisy do 1. třídy byly ukončeny dne 30.4.2021

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou:
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí a nemají povinnost nosit roušky 

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. zajišťující služby ve školství. zdravotnictví

TESTOVÁNÍ:

Děti se budou testovat 2x v týdnu (pondělí a čtvrtek) v označených prostorách školky. Dětem se v dané školce umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud: a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) podstoupil ve frekvenci stanovené PO a ČT vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.                  Podmínka ad.a) a ad.b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že 1) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Do prostoru školy může doprovod dítěte na nezbytnou dobu. Dalším osobám je vstup zakázán. Provoz mateřské školy je obnoven za dodržení provozních pravidel, ktrerá jsou stejná jako před zavřením našeho zařízení.  

 

V současnosti má naše školka již vlastní webové stránky. Nové informace naleznete na:    www.mssanov.cz

Odkaz:  http://mssanov.cz/

DOKUMENT: Potvrzení za rok 2020 o  úplatě za předškolní vzdělávání 

 

Důležité informace pro rodiče:

Od 1.9.2020 je třeba z důvodu šíření koronaviru nutno dodržovat tyto zásady:

Vstup do mateřské školy:

 • Při vstupu do školy, popř. do dětské šatny si rodič použije na ruce dezinfekcí sobě i dítěti. Dítě si po předání učitelce omyje ruce mýdlem a čistou vodou (dezinfekce je umístěna u vchodových dveří). Rodiče zajistí, aby se dítě samo nedotýkalo připravených rozprašovačů.
 • Dítě do mateřské školy přivádí pouze jeden zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba. V prostorách školy se zdržuje s dítětem po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce nebo vyzvednutí od učitelky.
 • Zákonný zástupce či jiný doprovod má ústa a nos překrytý rouškou.
 • Zákonný zástupce si dítě vyzvedává v příslušné třídě, popřípadě na školním hřišti,nebo v parku. Zde může být dospělý bez roušky.
 • Zákonný zástupce neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
 • Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, které vykazují příznaky infekčního onemocnění.

 

Školní stravování

Školní stravování je poskytováno bez omezení pouze se zvýšenou péčí o hygienu rukou. 

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID 19

Příznaky infekčního onemocnění:

 • Zvýšená teplota nad 37 °C, horečka
 • Kašel
 • Rýma
 • Dušnost
 • Bolest v krku
 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů a kloubů
 • Ztráta chuti či čichu

V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:

Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ:

Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaky v průběhu dne:

V případě, že, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaku u zaměstnance školy:

V případě, že zaměstnanec se projeví příznaky na onemocní COVID 19, v nejkratším možném čase a s použitím roušky opustí školu.

Chronická onemocnění:

V případě, že dítě nebo zaměstnanec trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit  pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zaměstnanců školy).

  

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola se na základě rozhodnutí provozovatele obce, pana starosty Z.Netrha otevře od pondělí 25.5.2020. Docházka bude dobrovolná (nemusí chodit ani děti s povinnou předškolní docházkou). Vzhledem k dodržování přísných hygienických opatření prosíme rodiče, aby zvážili (podle svých možností) docházku dítěte do MŠ. Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do MŠ, při prvním předání dítěte odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení v dokumentech na stránkách mateřské školy, nebo je možné si ho vyzvednout v MŠ). Bez odevzdání čestného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.

 • Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Do MŠ budou přijaty jen ty děti, které nevykazují žádné známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava..).
 • Pokud se některý z příznaků u dítěte vyskytne během dne, bude dítě umístěno do karantény a rodiče si ho musí neprodleně vyzvednout.
 • Příchod dětí do MŠ bude možný z organizačních důvodů pouze mezi 6,30 a 8,00 hodinou.
 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Po zazvonění si dítě převezme u vstupních dveří pracovnice MŠ, odvede ho do šatny a pomůže mu se svlékáním (velké děti se svléknou samostatně). Děti, které půjdou domů po obědě oblékneme a přivedeme ke vchodu. Odpoledne si mohou rodiče vyzvedávat děti na hřišti. V případě nepříznivého počasí je také přivedeme ke vchodu.
 • Rodiče při čekání na dítě před školou budou dodržovat povinné rozestupy a budou mít roušku. (Přečtěte si doporučení MŠMT o provozu v mateřské škole - ochrana zdraví, které najdete v dokumentech mateřské školy na tomto webu).
 • Děti ve třídě a v areálu MŠ roušku mít nemusí. Prosím dejte dítěti 1 roušku v sáčku a uložíme ji v šatně (pro případ, kdyby někdy byla nutná).
 • Zaměstnanci MŠ roušku mít nemusí, ale mohou si ji vzít.
 • Po příchodu bude dítěti změřena teplota a ihned při vstupu do třídy si umyje ruce a vydezinfikuje.
 • Mateřská škola se bude několikrát denně dezinfikovat, často větrat, vytírat dezinfekčními přípravky. (Před znovuotevřením bude provedena celková dezinfekce tříd).
 • Stravování bude probíhat za přísných hygienických opatření, s dostatečnými rozestupy dětí. Děti si nebudou samy připravovat jídlo ani pití. Vše připraví kuchařky a učitelky, které budou mít roušky a rukavice.
 • Polední odpočinek dětí bude s dostatečnými rozestupy lehátek, ve střídavém směru "hlava a nohy".
 • Je zakázáno nosit do MŠ vlastní hračky, jídlo a jiné předměty.
 • Do konce školního roku neproběhnou žádné akce, ani školní výlet, nebo rozloučení s předškoláky.
 • Rodiče dětí, kteří si nevyzvedli věci si pro ně mohou dojít do staré MŠ.
 • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen se platit nebude, až za měsíc červen.

 

Vážení rodiče,

protože v této obtížné situaci trávíte hodně času se svými dětmi, jelikož je MŠ dočasně zavřená, často si nevíte rady, jak děti zabavit, něco málo Vám poradíme. Protože je čas jara a Velikonoc, povídejte si s dětmi o tomto období, co se mění v přírodě, hrajte si s nimi různé hry, kreslete, modelujte vyrábějte cokoli, co s tímto obdobím souvisí. Zpívejte si s dětmi, učte se koledy, básničky a podobně. Pokud potřebujete návod, není v dnešní době nic jednoduššího, než využít internet. Najdete tam vše např. písně, básně, hry, pracovní listy a cokoli budete potřebovat. Choďte s dětmi do přírody a hlavně si s nimi hodně povídejte, dříve jste na to neměli tolik času, ale dnes máte příležitost se dětem věnovat více než jindy. Předškoláci se již mohou, pokud mají zájem, plnit úkoly obtížnější, např. jednoduché matemetické příklady, hry, seznamování se s písmenky, nebo třeba více se věnovat logopedickým problémům dětí. Využívejte obrázky, knihy, povídejte si o všem, co Vaše děti zajímá. Cvičte s dětmi, choďte s nimi na vycházky do lesa a sledujte přírodu. O tom všem s dětmi mluvte. Můžete využít i televizní programy pro děti jako je např. UčíTelka, nebo např. CTEDU.cz, kde je mnoho úkolů pro předškoláky. Věříme, že tohoto času správně využijete ve prospěch Vašich dětí. Přejeme hodně klidu, pohody a hlavně zdraví Vám všem.

vedoucí učitelka MŠ J.Bušková

 

Ještě Vám mohu nabídnout další možnost trávení času. Čtěte níže.

Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku.
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. .

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě rozhodnutí obce Šanov, jako zřizovatele pro ZŠ a MŠ Šanov, bude provoz v mateřské škole Šanov přerušen z důvodu ochrany zdraví před koronavirem od pondělí 16.3.2020 až do odvolání.

 

Důležité upozornění k zápisu dětí do MŠ

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.                                                                                                                                                    Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci. •                Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše škola má DS io9k2v

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) e-mail mssanov@gmail.com

3. poštou (vhozením do schránky školy nebo MŠ

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Přihlášku lze dodat do ředitelny ZŠ kdykoli v dopoledních hodinách. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: • jméno a příjmení žadatele (dítěte), • datum narození, • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: • jméno a příjmení tohoto zástupce, • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Doložení řádného očkování dítěte Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Další informace Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce