Informace o krizových opatřeních od 14.10.2020

13. 10. 2020
Uzavření školy

Čj. MSMT-39443/2020-2
13. října 2020
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
- informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových
opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod..,
k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
- V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí
následující:
Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole 

2
Čj. MSMT-39443/2020-2
13. října 2020
U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních
družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině
(mimo případů uvedených výše).
Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále
při dodržování zvýšených hygienických opatření.
Stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách
a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou
mateřských škol.?????
- Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků
základních škol na vzdělávání.
Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. 
- Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci
školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají
distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd
odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy
považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a
zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí
dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:
• Jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob
u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak,
že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
• Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není
možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí
požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
• Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.
 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 jsou školy a školská
zařízení vždy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České
republiky