ZÁPIS DO 1. a 5. ročníku ZŠ

Termín konání: 16. 4. 2021
ZÁPIS DO 1. a 5. ročníku ZŠ

Rodičům předškoláků

Zápis do 1. a 5. ročníku ZŠ

pro školní rok 2020/2021 se určuje na den:                                                                                                                                                16. 4. 2021 PÁTEK od 13:00 hodin do 18:00 hodin v učebně 1. ročníku - přízemí - nová budova

Zápis se bude konat v rámci vládních opatření a rozhodnutím MŠMT. V současné době není upřesněn způsob účasti dětí a zákonných zástupců. Prosím sledujte informace na našem webu školy.

Vede: Mgr. Radka Dunajová, Mgr. Iva Cafourková, Mgr.Martina Němcová a ředitelka školy Mgr. Bohumila Koutecká.

Upozornění pro rodiče/zákonné zástupce žáků:

1. Zapisují se děti, které do 31.8. 2021 dosáhnou 6 let.
2. K zápisu elektronickou cestou musí rodiče/zákonní zástupci, zaslat, doložit i žádost o odklad, pokud chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
3. O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž dítěti nastane povinnost školní docházky.
4. S žádostí o odklad zároveň předkládá doporučení příslušného školského poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. (tedy 2 dokumenty)

3. Rodiče/zákonní zástupci zapisují své dítě -s /bez jeho přítomnosti s ohledem na vyhlášený stav nouze, který dosud není znám.

4. Rodiče/zákonní zástupci k dokumentům k zápisu přiloží kopii občanského průkazu, kopii rodného listu dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.(kopie lze získat ve škole)

5. K žádosti je nutné doložit písemný souhlas podepsaný druhým zákonným zástupcem, že souhlasí se zápisem dítěte do prvního ročníku.

Formulář - přihláška dítěte k zápisu do 1. ročníku

Žádost o odklad školní docházky

Postup při přijetí žáka do 1. ročníku / při odkladu povinné školní docházky

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku

Škola dětem a rodičům nabízí:

- rodinnou atmosféru menší školy, individuální péči, nízký počet žáků ve třídě

- školní družinu s velmi nízkým poplatkem 50 Kč/ měsíc a stálými skupinami

- mimoškolní aktivita dětí - kroužky- keramický, sportovní, logopedický- Povídálek, hudební ZUŠ ve škole, čtenářský klub, školní + obecní knihovna

- třídní kolektivy s nižším počtem žáků umožňující individuální přístup učitele a klidnější atmosféru školního prostředí

- velké přestávky trávené v tělocvičně pohybem, ve školní knihovně, na hřišti

- pro děti s podpůrnými opatřeními zajišťujeme pomoc speciální pedagožky a asistentů ve výuce  

- dohled starších žáků během polední přestávky a jejich patronáty nad žáky 1. ročníku

- od 7. ročníku výuka německého jazyka

- vybavenou učebnu ICT, využívanou pro výuku žáků, práce na platformě Teams

- učebny s audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dataprojektory

- nové moderní školní hřiště s umělým povrchem, využívání fotbalového hřiště

- levné a velmi chutné stravování rodinného typu - obědy, výběr ze 2 chodů

- dopolední školní svačinky (za velmi příjemnou cenu) pro žáky 1.-9. ročníku ZŠ

- zdarma ovoce, zeleninu, mléčné výrobky každý týden pro žáky 1. i 2. stupně (účast v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol)

 

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT I S DĚTMI - PŘÍMO DO VYUČOVÁNÍ
kdykoli po dohodě nebo na den otevřených dveří ( pandemická situace v současné době neumožňuje)

14.2.2020 - Den otevřených dveří - ukázky výuky od 8:00-16:00 hodin - pandemická situace neumožnila

Setkání rodičů s vedením školy, podání informací - pouze jednotlivci po domluvě - kdykoli - volejte - těšíme se na Vás...


Co můžete ještě potřebovat:

Náměty pro rodiče budoucích prvňáčků ......

https://nns.cz/predskolak/zapis-je-tu/propagacni-letak-zapis-je-tu/

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Co by měl budoucí prvňák umět