Když mi něco vysvětlíš zapomenu,

když mi to ukážeš zapamatuji si to,

ale když to udělám sám - pochopím......

                                                  Přísloví o Moudrosti

 • celá škola.jpg

  Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Rakovník

  Šanov 91, 270 31 pošta Senomaty
  IČ: 470 17 961, e-mail: zssanov@gmail.com

 • Datová schránka  io9k2v
 •  

  Ředitelka školy: Mgr. Bohumila Koutecká

  Telefony: ředitelna 77 99 71 071 , kancelář  77 99 71 060,
  MŠ 77 99 70 890, ŠJ 77 99 71 080, e-mail: jidelna@skolasanov.cz

  Platby za obědy:  částka musí být připsána na účet školy nejpozději do 15. dne placeného měsíce. Pokud platba nebude provedena v termínu, škola zastaví výdej stravy s výjimkou dětí v MŠ. Číslo účtu školy: 115-3306800207/0100. Výdej stravenek je vždy poslední čtyři pracovní dny v měsíci. 

  Provoz ZŠ 7:00 - 15:30, MŠ 6:30 - 16:00, ŠD 11:05 - 16:00

  Základní škola a Mateřská škola Šanov má od vlastní právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad v Šanově. Součástí právního subjektu základní školy je i mateřská škola a školní jídelna. Ve škole má rovněž svoji pobočku Základní umělecká škola v Rakovníku, kde se děti mohou přihlásit k výuce hry na klávesy či akordeon.

  Základní školu navštěvuje 125 žáků, kteří se učí v devíti ročnících organizovaných do sedmi tříd. Pro žáky jsou k dispozici dvě oddělení školní družiny. Družinu navštěvuje 50 žáků. Poplatek za družinu činí 50 Kč na měsíc. Mateřská škola má dvě třídy, předškoláci mají docházku do MŠ povinnou a zdarma, ostatní platí školkovné 100 Kč měsíčně.

  Cílem naší školy je poskytnutí kvalitního vzdělání všem žákům podle jejich schopností při zajištění přitažlivých forem vzdělávání a individuálního přístupu ke každému dítěti. K tomu má škola ty nejlepší předpoklady - nízký počet dětí ve třídách, klidná rodinná atmosféra, kvalifikovaný tvořivý a vstřícný pedagogický sbor a výhodné umístění mimo dopravní ruch ve zdravém venkovském prostředí.

  Rozvrh hodin je vždy přizpůsoben dopravnímu spojení žáků. Z toho důvodu začíná vyučování už v 7:25 ráno a nejpozději končí v 14:40 odpoledne.

  Vzdělávání na naší škole respektuje žákovu osobnost, zaručuje možnost chybovat a z chyb se poučit, experimentovat, diskutovat, nesouhlasit, žádat a nalézat pomoc a radu a zažít úspěch.

  Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, schopnost řešit problémy, přijímat rozhodnutí a svá rozhodnutí pak obhájit. Snažíme se vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. 

  Naše škola se rozhodla  rozšířit výuku angličtiny a matematiky. S anglickým jazykem začínáme už od 1. ročníku a téměř v každém ročníku máme rozšířené počty vyučovacích hodin, celkem o 6 hodin nad povinný limit. Také začínáme s metodou CLIL, což je integrace cizího jazyka do odborných předmětů.

  Matematika byla posílena ve 2.-4. ročníku a v 6. - 9. ročníku, celkem o 7 vyučovacích hodin nad povinný rámec. V našem školním vzdělávacím programu se můžete seznámit s učebním plánem pro jednotlivé předměty a ročníky.
  Od sedmého do devátého ročníku se žáci začínají učit druhý cizí jazyk - němčinu, s hodinovou dotací 2h týdně.

  Ve škole pracují i asistentky pedagoga, které mají za úkol především pomáhat dětem se specifickými výukovými a vývojovými poruchami, ale zvládají pomoc i těm, kteří to momentálně potřebují. Dále na škole pracuje školní asistent, který má za úkol pomoci dětem ohroženým školním neúspěchem a všude tam, kde je aktuálně potřeba. Asistentka je také v MŠ.

  Podporujeme také pohyb dětí, žáci 1.- 4. ročníku se pravidelně účastní plaveckého výcviku., bohužel v současnosti je plavecký bazén uzavřen pro rekonstrukci, takže letos plavat nemůžeme. Od 6. do 9. ročníku jezdí děti  na lyžařský výcvik do Krkonoš. Jezdíme také bruslit na zimní stadion, a pokud to podmínky dovolují, zkoušejí se i běžky v okolí školy. Pravidelně se zúčastňujeme sportovních a tematických soutěží nebo předmětových olympiád s nemalými úspěchy.
  Škola je moderně vybavena. Po rekonstrukci obvodového pláště, celkovém zateplení, výměně oken a rekonstrukci kotelny (přechod na ekologické vytápění) jsme přistoupili k modernizaci učeben. Máme nově vybavenu počítačovou učebnu, i všechny ostatní učebny jsou vybaveny počítači a interaktivní tabulí pro moderní způsob výuky.
  Podařila se nám také modernizace školního hřiště, a to zásluhou Obecního úřadu v Šanově. Máme vlastní prostornou tělocvičnu. 

  Děti v naší škole vědí, že se mohou bez obav kdykoli obrátit s prosbou o pomoc na kteréhokoliv zaměstnance školy nebo přímo na vedení školy. Na škole pracuje preventista sociálně patologických jevů, který dokáže v případě potřeby poradit, organizuje pro děti programy.

  Žáci se stravují v naší školní jídelně, která nabízí svačiny a obědy s nabídkou výběru ze dvou jídel. Rozhodli jsme se nemít nápojový automat s nápoji typu Coca cola a dalšími sladkými nápoji. Děti si nosí své pití z domova nebo mají zajištěno pití ve školní jídelně. Jsme zapojeni do programu "Ovoce do škol" a Mléko do škol, kdy všichni žáci  dostávají 4x měsíčně ovoce nebo zeleninu zdarma a dvakrát měsíčně mléko nebo mléčné výrobky zdarma. 

  Učební dokumenty ve školním roce 2018/19

  Pro 1.-9. ročník je platný Školní vzdělávací program "Moderní škola pro každého - verze 2017" , který je k nahlédnutí ve škole i na těchto stránkách. Rodiče se zde nebo ve škole mohou seznámit se školním a klasifikačním řádem.

  Všechny rodiče a veřejnost rádi přivítáme k prohlídce školy a k poskytnutí podrobnějších informací jak na Dni otevřených dveří, tak kdykoli jindy.

  Tým ZŠ a MŠ Šanov